Stichting Jeugdwerk en ANBI

Met ingang van 1 januari 2013 is door de Belastingdienst de status van ANBI aan Stichting Jeugdwerk Den Haag toegewezen.
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Algemene informatie
Naam ANBI: Stichting Jeugdwerk Den Haag
Onder deze Stichting vallen Buurthuis de Jeugdhaven, Buurthuis Sam Sam, Jongerencentrum Samson. Voorts zijn er de voorscholen (VVE) in Sam Sam en in de basisscholen de van Ostadeschool Al Qoebaschool,  Zuidwalschool.

Het fiscaalnummer is 0028.75.901

Contactgegevens ANBI
Stichting Jeugdwerk Den Haag
Prinsegracht 67a
2512 EX Den Haag
Telefoonnummer: 070 3699 332
E-mail: info@jeugdwerk.nl
IBAN: NL86.RABO.0167.915.886
BIC: RABONL2U

Doelstelling ANBI
1. De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen van talenten en competenties van jeugd en volwassenen om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren (jeugd) waarbij talentontwikkeling en zelfontplooiing centraal staat.

Hoofdlijnen vanuit het beleidsplan
Algemeen
De Stichting Jeugdwerk is permanent in beweging. Ons inhoudelijk werk sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen zoals Welzijn in de Wijk, de Brede Buurtschool en de Kracht- of Prachtwijkaanpak. Onze organisatie beweegt mee op de inhoudelijke ontwikkelingen die de Haagse politiek stuurt en initieert.

De stichting beweegt mee én geeft richting. Vanuit onze visie en doelen geven wij vorm en inhoud aan ons werk in het ons omringende krachtenveld.  Onze werkwijze is succesvol, wij dragen deze uit naar elkaar en onze partners.
Wij doen dit eensgezind en eenduidig en beschrijven in dit beleidsplan onze missie, onze doelen en onze strategische keuzes voor de komende jaren.

Omdat wij weten dat we al jaren succesvol bezig zijn. Gewaardeerd en gekend door vele kinderen, tieners,  jongeren en ouders in de Schilderswijk en het Centrum. Vanuit deze wetenschap bouwen wij voort op onze jarenlange ervaring, kennis en expertise en relaties in ‘onze’ wijken.  Als bindende en betrouwbare partner.

Missie
Al vanaf 1950 staat de Stichting Jeugdwerk voor de volgende missie:
De kinderen in onze wijken moeten goed terecht komen; wij stimuleren, activeren en ondersteunen kinderen en hun ouders om zoveel en zo lang mogelijk op school te leren, een diploma te behalen, hiermee werk te vinden en een gewaardeerde plek in onze samenleving in te nemen en te behouden. Dat betekent ook proberen om kinderen en mensen te stimuleren hun talenten te ontwikkelen,  interesses aan te wakkeren en ouders te stimuleren mee te gaan in en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Onze aanpak
Wij bereiken onze missie door het aanbieden en uitvoeren van diverse activiteiten aan peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongeren en hun ouders in de Haagse wijken Schilderswijk, Kortenbos en Oude Centrum. Wij richten ons op buurtbewoners, groepen die als ‘moeilijk te bereiken groepen’ worden gekenschetst. Het zijn vaak bewoners, waaronder de jeugd, met een (risico op) leer-  of maatschappelijke achterstand.

Tevens zijn er diverse projecten die in het teken staan van emancipatie en het uiteindelijk kunnen deelnemen en meedoen aan de maatschappij (participatie). Belangrijke onderdelen zijn het aanleren van de Nederlandse taal, het verlenen van sociaal-maatschappelijke ondersteuning, coaching en het desgewenst verschaffen van informatie & advies over bv. opleiding, gezondheid, werk & inkomen, opvoeding etc en doorverwijzing naar partnerorganisaties. Talent- en (zelf)ontwikkeling, preventie en participatie zijn leidend. Tenslotte verzorgt de stichting naschoolse activiteiten voor het basisonderwijs voor kinderen, tieners en jongeren en (vakantie)kampen voor ouder met kind of alleen voor kinderen.

Doel van onze activiteiten en programma’s zijn dat de jeugd, (hun) ouders en gezinnen hun weg kunnen vinden en mee kunnen (blijven) participeren in de Nederlandse maatschappij.

De bestuurders
Dhr M.M. (Melior) Hoekstra, voorzitter
Dhr R.A. (Ricardo) Buitinga, secretaris
Dhr R.A. (Ricardo) Buitinga, penningmeester a.i
Mw C. Abels Bestuurslid
Mw P.A. Hildering Bestuurslid

Beloningsbeleid
Bestuursleden doen het bestuurswerk onbezoldigd.
Voor het personeel en directie gelden de beloningen conform de CAO Welzijn, Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening.

Download organisatie gegevens
Om onderstaande bestanden te kunnen openen en lezen, heeft u de Acrobat Reader nodig. U kunt deze veilig downloaden en installeren.