Buitenschoolse opvang BSO (4-12 jaar)

Missie Stichting Talenten”klup” en Kindcentrum Zuidwal

We maken verschil in het leven van kinderen, doordat ze zich zichzelf kunnen zijn
en zich verbinden met de samenleving.
Dit doen we door ontwikkelkansen te bieden aan kinderen.
Op die manier is het kindcentrum Zuidwal van betekenis voor de ander.
Wij geloven in de kracht van kinderen als de basis voor de toekomst.Kinderen zijn de toekomst.

Omschrijving van de locatie

Kind Centrum Zuidwal is gelegen in het centrum van Den Haag en is gevestigd in de basisschool Zuidwal.
Onze locatie heeft per augustus 2017 een BSO groep en sinds 2018 ook een VSO groep.

VSO

De voorschoolse opvang (VSO) vangt kinderen elke schooldag op vanaf half 8. We starten de dag rustig met een lekker kopje thee en zorgen ervoor dat uw kind om half 9 in zijn of haar kas zit.

De buitenruimte

Voor onze buitenschoolse opvang (BSO) hebben wij een buitenruimte, die wij samen in gebruik hebben met de bassischool en Voorschool groepen, waar we vaak met de kinderen te vinden te zijn. Ons streven is om elke dag minimaal eenmaal met de kinderen een frisse neus te halen.
Naast ruimte om te fietsen en steppen, kunnen de kinderen voetballen op het plein.Op het moment dat de buitenschoolse opvang open is zijn de andere groepen niet aanwezig.

De opvang/openingstijden VSO

Elke schooldag van 7.30 tot 8.30 uur

De opvang/openingstijden BSO

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.00 – 18.30 uur
Woensdag van 12.00 – 18.30 uur
In de vakanties en margedagen en studiedagen is de opvang geopend van: 8.15 -18.30 uur

Extra opvangdagen/ruilen.

Ruilen of een extra dag inkopen kan alleen als de normale bezetting op de groep het toelaat (Max 10 kinderen); we kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten.Het ruilen is overigens een service en geen recht. Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat dan om de dagen waarop de opvang, conform de CAO, gesloten is (bijvoorbeeld Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Koninginnedag, 2e Pinksterdag, Kerstmis en (1x per 5 jaar) Bevrijdingsdag). U vraagt maximaal één maand voor de gewenste ruildatum aan de groepsleiding of u kunt ruilen. U krijgt zo snel mogelijk doch uiterlijk één week voor de gewenste ruildatum, van de groepsleiding te horen of het ruilen wel of niet mogelijk is.Houdt u er rekening mee dat wanneer u uw kind vooraf afmeldt voor een bepaalde dag, deze dag als ruil dag aan een andere ouder zal worden aangeboden.

Privacy

Om de persoonlijke levenssfeer van ouders en kinderen die gebruik maken van diensten van Kindcentrum Zuidwal te beschermen gaan de medewerkers van stichting de Talenten”klup  zorgvuldig om met de gegevens van u en uw kind”. Wij moeten ons houden aan  de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Medewerkers van kindcentrum Zuidwal gaan vertrouwelijk om met de informatie die ouders gevraagd en ongevraagd verstrekken over henzelf en hun
kind. Dat betekent o.a. dat zij geen informatie verstrekken aan anderen dan de direct betrokken medewerkers van kindcentrum Zuidwal (bijvoorbeeld  leidinggevende, kwaliteitsmedewerker, directeur) zonder hiervan ouders, verzorgers op de hoogte te brengen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en bewaren privacygevoelige informatie in een afgesloten kast.

GGD Inspectierapport

Volgens de Wet Kinderopvang moeten kindercentra voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht – kindratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten. De toezichthouder van de GGD controleert of bedrijven voldoen aan de eisen. De meest recente inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de GGD, de website van de talenten”klup”.

Klik hier voor het inspectierapport

 

 

Meldcode

Kindcentrum Zuidwal hanteert het op landelijk niveau ontwikkelde model Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor kindercentra, waarin een duidelijke procedure is vastgelegd die gevolgd wordt in het geval van een (vermoeden) van kindermishandeling en/of seksueel misbruik.
Iedereen die beroepsmatig met kinderen en gezinnen werkt is sinds 2013 door de overheid verplicht om met een meldcode te werken. Aandacht voor kindermishandeling is belangrijk, de kinderen brengen veel tijd door op onze kindercentra en in geval van mishandeling dient er signalering plaats te vinden.De Meldcode geeft richtlijnen hoe te handelen. Onze aandacht functionarissen zijn deskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij kunnen collega’s de ouders bij hulpvragen ondersteunen.

Oudercommissie

De OC heeft een adviserende rol en is spreekbuis voor alle ouders van het kindercentrum. Ook helpt en organiseert de OC mee met feestjes op de bso en met de Dag van de Leidster zetten zij de medewerkers in het zonnetje. Als ouder kunt u een vergadering een keer bijwonen. Minimaal 3 keer per jaar heeft de locatiemanager overleg met de oudercommissie. Tussendoor vergadert de oudercommissie onderling als zij dat nodig achten.

Klachtenprocedure

Alle medewerkers van stichting de talenten”klup” doen hun uiterste best in het werken met de kinderen en in het contact met de ouders.
Desondanks kan het voorkomen dat u het ergens niet mee eens bent, niet tevreden bent over een medewerkster of andere zaken op de buitenschoolse opvang.
Mocht dit het geval zijn, dan verzoeken wij u dat persoonlijk aan ons door te geven zodat we samen naar een geschikte oplossing kunnen zoeken.
Bent u hierna nog niet tevreden dan kunt u formeel een klacht indienen bij de manager mevrouw S. el Hamdi, die met u zal bekijken op welke wijze deze klacht opgelost kan worden. Tel. Nr: 06-19429249.
Mocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan wordt de klacht voorgelegd aan de directie van de stichting, vertegenwoordigd door de dhr. R. Wijnands.
U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk toelichten.Iedere klacht wordt met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. Na het indienen van uw klacht wordt er in elk geval contact met u opgenomen binnen vier weken.Indien u, ondanks al deze mogelijkheden toch nog niet tevreden bent met de afwikkeling van uw klacht, kunt u deze voorleggen aan de Geschillen Commissie Kinderopvang. Hieronder vindt u de contactgegevens van de Geschillen Commissie.

Geschillen Commissie kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
bezoekadres
Bordewijklaan 46, Den Haag
T 070 – 310 53 10
F 070 – 365 88 14