STICHTING JEUGDWERK EN ANBI

Met ingang van 1 januari 2013 is door de Belastingdienst de status van ANBI aan Stichting Jeugdwerk Den Haag toegewezen.
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Hoofdlijnen vanuit het beleidsplan

Algemeen
De Stichting Jeugdwerk is permanent in beweging. Ons inhoudelijk werk sluit aan bij nieuwe ontwikkelingen zoals Welzijn in de Wijk, de Brede Buurtschool en de Kracht- of Prachtwijkaanpak. Onze organisatie beweegt mee op de inhoudelijke ontwikkelingen die de Haagse politiek stuurt en initieert.

De stichting beweegt mee én geeft richting. Vanuit onze visie en doelen geven wij vorm en inhoud aan ons werk in het ons omringende krachtenveld.  Onze werkwijze is succesvol, wij dragen deze uit naar elkaar en onze partners.
Wij doen dit eensgezind en eenduidig en beschrijven in dit beleidsplan onze missie, onze doelen en onze strategische keuzes voor de komende jaren.

Omdat wij weten dat we al jaren succesvol bezig zijn. Gewaardeerd en gekend door vele kinderen, tieners,  jongeren en ouders in de Schilderswijk en het Centrum. Vanuit deze wetenschap bouwen wij voort op onze jarenlange ervaring, kennis en expertise en relaties in ‘onze’ wijken.  Als bindende en betrouwbare partner.

Missie

Al vanaf 1950 staat de Stichting Jeugdwerk voor de volgende missie:
De kinderen in onze wijken moeten goed terechtkomen. Wij stimuleren, activeren en ondersteunen kinderen en jongeren in talenten- en competentieontwikkeling, zodat zij later hun eigen weg kunnen gaan en zich waardevol voelen voor hun omgeving en de maatschappij. Ook moedigen wij ouders aan om hierin mee te gaan en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen.

Wie werkt aan jeugd, werkt aan de toekomst

Onze aanpak

Wij bereiken onze missie door het aanbieden en uitvoeren van sociaal culturele en educatieve activiteiten aan peuters, kleuters, kinderen, tieners, jongeren en hun ouders in de Schilderswijk en een deel van het Centrum in Den Haag. Wij richten ons op de ‘moeilijk bereikbare groepen’ mensen, vaak mensen met een leer- of maatschappelijke achterstand.

Tevens zijn er diverse projecten die in het teken staan van emancipatie en het uiteindelijk kunnen deelnemen en meedoen aan de maatschappij (participatie). Belangrijke onderdelen zijn het aanleren van de Nederlandse taal, het verlenen van sociaal-maatschappelijke ondersteuning, coaching en het desgewenst verschaffen van informatie & advies over bv. opleiding, gezondheid, werk & inkomen, opvoeding etc en doorverwijzing naar partnerorganisaties. Talent- en (zelf)ontwikkeling, preventie en participatie zijn leidend. Tenslotte verzorgt de stichting naschoolse activiteiten voor het basisonderwijs voor kinderen, tieners en jongeren en (vakantie)kampen voor ouder met kind of alleen voor kinderen.

Doel van onze activiteiten en programma’s zijn dat de jeugd, (hun) ouders en gezinnen hun weg kunnen vinden en mee kunnen (blijven) participeren in de Nederlandse maatschappij.

Onze kernwaarden

  • Welkom, Respect en gelijkwaardigheid, Warmte, Veiligheid en geborgenheid
  • Groei, Vooruitgang, Talent, Ontwikkeling
  • Betrokken, Professioneel, Toewijding
  • Verbinden en meedoen, Gezin, Buurt en samenleving

De bestuurders
Dhr M.M. (Melior) Hoekstra, voorzitter
Dhr R.A. (Ricardo) Buitinga, secretaris
Dhr R. (Ravena) Mohamed, penningmeester
Mw C. Abels Bestuurslid
Mw P.A. Hildering Bestuurslid

Beloningsbeleid
Bestuursleden doen het bestuurswerk onbezoldigd.
Voor het personeel en directie gelden de beloningen conform de CAO Welzijn, Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening.

Algemene informatie
Naam ANBI: Stichting Jeugdwerk Den Haag
Onder deze Stichting vallen Buurthuis de Jeugdhaven, Buurthuis Sam Sam, Jongerencentrum Samson. Voorts zijn er de voorscholen (VVE) in Sam Sam en in de basisscholen de van Ostadeschool Al Qoebaschool,  Zuidwalschool.

Het fiscaalnummer is 0028.75.901

Contactgegevens ANBI
Stichting Jeugdwerk Den Haag
Prinsegracht 67a
2512 EX Den Haag
Telefoonnummer: 070 3699 332
E-mail: info@jeugdwerk.nl
IBAN: NL86.RABO.0167.915.886
BIC: RABONL2U

Doelstelling ANBI
1. De stichting heeft ten doel: het ontwikkelen van talenten en competenties van jeugd en volwassenen om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.
2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren (jeugd) waarbij talentontwikkeling en zelfontplooiing centraal staat.

Download organisatie gegevens
Om onderstaande bestanden te kunnen openen en lezen, heeft u de Acrobat Reader nodig. Via deze link kunt deze veilig downloaden en installeren.